Educatie si antreprenoriat

Publicat în categoria : Antreprenoriat

ANTREPRENORIATUL SE ÎNVAȚĂ?

Educația, ca proces major și esențial al unei societăți umane, reprezintă unul dintre elementele cheie ce contribuie la valorificarea potențialului înnăscut al unei persoane. Pornind de la acest fapt, nu ne este greu să intuim că, formarea educației antreprenoriale în grădinițe, școli, instituții de învățământ profesional, universități și alte forme de formare profesională continuă, reprezintă prima modalitatea directă de stimulare a antreprenoriatului din România. Prin educație antreprenorială înțelegem acel cumul de metode și de tehnici aplicate sistematic, în contexte formale de învățare, în scopul formării și dezvoltării însușirilor antreprenoriale. Conform Art. 330, alin. 2) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, învăţarea în context formal reprezintă „o învăţare organizată şi structurată, care se realizează într-un cadru instituţionalizat şi se fundamentează pe o proiectare didactică explicită. Acest tip de învăţare are asociate obiective, durate şi resurse, depinde de voinţa celui care învaţă, şi se finalizează cu certificarea instituţionalizată a cunoştinţelor şi a competenţelor dobândite” (Monitorul Oficial nr.0018 din 10.01.2011, Emitent Parlamentul României, pp.1). Conform Art.8, alin.2), punctul a) din OUG 129/2009, Republicată privind formarea profesională a adulţilor „prin calea formală se înţelege parcurgerea unui program organizat de un furnizor de formare profesională” (Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 15 decembrie 2016, Emitent Parlamentul României).
Deși este recunoscut faptul că procesul de învățare al unui individ se poate realiza pe parcursul vieții în contexte formale, non formale și informale, apreciem că contextul formal reprezintă temelia educației ce poate utiliza metode și practici de predare non formale pentru a asigura implicarea și interesul elevilor în asimilarea de cunoștințe de la cele mai fragede vârste. Ulterior, pe parcursul evoluției sale profesionale, orice individ își poate consolida și adăuga noi trepte în formarea sa, prin forme de educație non formală (practicarea unor activităţi specifice direct la locul de muncă sau autoinstruirea) și informală (modalităţile de formare profesională neinstituţionalizate, nestructurate şi neintenţionate – contact nesistematic cu diferite surse ale câmpului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional).

Importanța acestui tip de educație este determinată de efectele pozitive pe care le generează asupra antreprenoriatului prin:

  • formarea capacității de înțelegere a termenelor și conceptelor specifice antreprenoriatului, indiferent de domeniul de activitate abordat;
  • furnizarea cunoștințelor teoretice de bază din domeniul antreprenorial, cu posibilitatea de valorificare a contribuției unor antreprenori cu experiență, deschiși la împărtășirea și dezbaterea propriei experiențe în afaceri;
  • formarea competențelor practice din domeniul antreprenorial, în condiții și contexte de lucru simulate pe grupe de lucru, securizate sub aspectul riscurilor;
  • formarea capacității de recunoaștere, la nivel personal și social, a punctelor slabe, ce nu pot fi compensate, dar și a punctelor tari ce trebuie valorificate în mod direct în acțiunile întreprinse;
  • conștientizarea motivației personale ce poate declanșa intenția de dezvoltare a propriei afaceri;

Educația antreprenorială, comparativ cu alte forme de educație are avantajul că dezvoltă niște competențe transversale, aplicabile în toate domeniile vieții personale și profesionale, ea fiind orientată pe dezvoltarea atenției de recunoaștere și reacționare adecvată la oportunități prin creativitate, inovație, responsabilitate și curaj în asumarea unor riscuri calculate.

Educația antreprenorială are avantajul de a pregăti resursa umană în direcția adaptării mai ușoare la dinamica lumii în care trăim, caracterizată de noi provocări globale (competitivitatea, dezvoltarea durabilă, tehnologizarea, etc.).

În acest sens, oricând avem ocazia, pe parcursul vieții, să participăm la formarea de competențe antreprenoriale într-un cadru organizat, teoretic și practic, ar trebui să dăm curs oportunității fără să stăm prea mult pe gânduri și, ulterior, să valorificăm noile cunoștințe dobândite în activitățile proprii derulate.