EGALITATEA DE ȘANSE

Publicat în categoria : Informări

1. La ce fac referire principiile egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi?
Prin egalitate de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi, respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora.

2. De ce este important să promovăm egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi?
Pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex din sectorul public şi privat, în domeniul muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii şi informării, politicii, participării la decizie, furnizării şi accesului la bunuri şi servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei întreprinderi ori începerea sau extinderea oricărei altei forme de activitate independentă, precum şi în alte domenii reglementate prin legi speciale.

3. Ce înseamnă „gen social”?
Prin termenul de „gen social” înţelegem ansamblul de diferenţe psihologice, sociale şi culturale dintre bărbaţi şi femei, dobândite în cursul procesului de socializare. Prin comparaţie, termenul de „sex” defineşte ansamblul de diferenţe biologice şi anatomice existente între femei şi bărbaţi, dobândite prin naştere.

4. Ce se înţelege prin discriminare directă?
Prin discriminare directă se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă;

5. Ce se înţelege prin discriminare indirectă?
Prin discriminare indirectă se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele de alt sex, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi necesare.

6. Ce se înţelege prin hărţuire sexuală?
Prin hărţuire sexuală se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

7. Ce se înţelege prin hărţuire?
Prin hărţuire se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor.

8. Ce se înţelege prin discriminare pozitivă sau „acţiuni pozitive”?
Prin acţiuni pozitive se înţeleg acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt considerate acţiuni de discriminare.

9. Ce se înţelege prin discriminare bazată pe criteriul sex?
Prin discriminare bazată pe criteriul de sex se înţelege discriminarea directă şi discriminarea indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi orice tratament mai puţin favorabil cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de către persoana respectivă ori de supunerea sa la acestea.