Fonduri nerambursabile dedicate înființării și dezvoltării IMM-urilor

Publicat în categoria : Finanțări

Succesul unei activități antreprenoriale are la bază omul, ideea și resursele disponibile, cu condiția ca aceste elemente să se completeze și să se susțină reciproc pe parcursul activității antreprenoriale. Resursele necesare oricărei activități antreprenoriale se clasifică în: resurse umane, resurse tehnologice și materiale, resurse de timp și resurse financiare. Resursele financiare condiționează într-un procent semnificativ crearea și susținerea celorlalte categorii enumerate. Din acest motiv, un antreprenor ce-și dorește o evoluție ascendentă a propriei afaceri, nu va ignora deschiderea către una dintre cele mai importante oportunități financiare pe care o are la îndemână, care necesită într-o primă etapă alocarea unor resurse de timp, dar care în schimb îi poate oferi o direcție sigură de acțiune, de susținere a dezvoltării afacerii sale. Această oportunitate este reprezentată de fondurile nerambursabile.

Fonduri nerambursabile naționale dedicate dezvoltării IMM-urilor

Sursele nerambursabile de finanțare din fonduri naționale mai sunt cunoscute pe domeniul de specialitate ca și fonduri guvernamentale și sunt acordate prin programe de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoare prioritare, fiind implementate de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), prin Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM (DAPIMM) și Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Caracteristicile comune ale acestor programe sunt:

 • sesiunile de depunere a cererilor de finanțare se deschid anual și se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare, simultan;
 • sumele puse la dispoziția programelor sunt asigurate din Bugetul de Stat;
 • valoarea nerambursabilă ce poate fi acordată unui proiect este relativ mai redusă comparativ cu sursele europene nerambursabile de finanțare;
 • accesarea sumelor potențiale se realizează cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis, prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013;

Ajutorul de minimis reprezintă ajutorul financiar acordat unei întreprinderi într-o perioadă de trei ani fiscali consecutivi care nu depășesc 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile care activeazã în sectorul transportului rutier.

accesarea lor se poate realiza de către:

 • întreprinderile înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;

Aceste întreprinderi trebuie să îndeplinească în principal următoarele caracteristici:

 • să se încadreze în categoria IMM-urilor, așa cum sunt acestea definite conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
 • să fie autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice
 • să dețină capital social integral privat;
 • să fie înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, cu sediul social/punctul de lucru pe teritoriul României;
 • să solicite finanțare pe un cod CAEN eligibil în cadrul Programului
 • să fie înființate de către persoane fizice;
 • să nu aibă datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
 • să nu fi depăşit plafonul de minimis de 200.000 euro.

Programele naționale din această categorie, ce au fost deschise și accesate în ultimii ani sunt:

 • Programul naţional multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii. Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei, promovarea unui sistem de informare şi instruire, care să faciliteze mobilitatea femeilor pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora în scopul implicării lor în structuri economice private, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local.
 • Programul naţional multianual de microindustrializare. Obiectivul programului naţional multianual de microindustrializare îl constituie susţinerea investiţiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM-urilor din aceste sectoare.
 • Programului naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului. Programul urmăreşte, prin organizarea unui târg naţional pentru artizanat şi meşteşuguri, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone.
 • Programul UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii. Programul urmărește susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.
 • Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă. Obiectivul îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.
 • Programul Start –up Nation. Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților.

Obținerea resurselor financiare prin intermediul acestor programe solicită:

 • parcurgerea și înțelegerea criteriilor și condițiilor de accesare prin parcurgerea cu responsabilitate a documentelor elaborate de autoritatea de management a programului;
 • studierea condițiilor de eligibilitate și verificarea conformității propriei afaceri la aceste condiții;
 • stabilirea capacității de respectare a reglementărilor din perioada de accesare, implementare și sustenabilitate, cu accent pe evaluarea realistă a capacității de asigurare a surselor de cofinanțare acolo unde este cazul;
 • întocmirea documentației tehnice necesare a fi depuse în termenul stabilit și forma solicitată de autoritate;

Fonduri nerambursabile naționale dedicate dezvoltării IMM-urilor

Sursele de finanțare nerambursabile din fonduri europene sunt instrumente financiare acordate de Uniunea Europeană din cadrul unor fonduri speciale: Fondul de coeziune (FC), Fondul social european (FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Fondurile dunt distribuite la nivel național prin intermediul unor programe operaționale planificate pentru o anumită perioadă de timp clar definită prin documente programatice. Fondurile europene nerambursabile reprezintă, ca și regulă, doar o parte din valoarea bugetului unei cereri de finanțare, parte ce este completată de o contribuție din partea bugetului de Stat și o contribuție a solicitantului (în speță IMM-ul aplicant).

În acest moment, cele mai cunoscute fonduri europene nerambursabile ce pot fi accesate de către antreprenori, se acordă prin intermediul următoarelor programe:

 • Programul Național Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Acest program asigură surse de finanțare pentru afacerile din zona rurală a României, cu accent și pe activitățile agricole și pe activitățile non agricole menite să aducă bunăstare și un trai mai bun membrilor comunității. Principalele direcții de acțiune vizate de program sunt:

 • Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole;
 • Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri;
 • Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.
 • Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural;
 • Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat;
 • Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.
 • Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Acest program își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Programul Operațional Regional are o importantă componentă dedicată dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, luând în considerare, interesul și nevoile financiare diversificate sub aspect valoric a IMM-urilor, fapt ce a condus la crearea unor priorități de accesare de la minim 25.000 euro până la 1.000.000 euro.

 • Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Acest program urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor, continuând investițiile realizate prin FSE în perioada 2007-2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020, acela de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi SM ale UE[1].

Având plasat în centrul atenției sale resursa umană a României, acest program propune implementarea de proiecte menite să ofere suportul acestei resurse în dezvoltarea și evoluția sa personală. Important de subliniat este faptul că strategia acestui program include toate categoriile de grupuri socio profesionale, iar procesul educativ antreprenorial, reprezintă o direcție prioritară de implementare.

 • Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020

Acest program susține dezvoltarea activităților de cercetare – dezvoltare și inovare din domenii precum: bioeconomia, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, energie, mediu și schimbările climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate. Tratarea domeniilor anterior enumerate în cadrul aceluiași program este justificată strategic de rolul multiplicator pe care investițiile în aceste domenii îl pot avea în economie, cu atât mai mult cu cît acestea se concentrează într-un număr limitat de domenii prioritare identificate și selectate având în vedere avantajele competitive ale României. Intervențiile POC promovează noi oportunități de creștere, în special în domenii de specializare inteligentă și propune o serie de intervenții strategice, integrate, cu impact major în crearea unui mediu de afaceri și social aliniat la exigențele competitivității europene.

 • Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020
 • Acest program finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică prin finanţarea a 4 obiective tematice din Regulamentul nr. 1303/2013, respectiv:
 • susținerea producției de energie din surse regenerabile, a măsurilor de eficienţă energetică, introducerea tehnologiilor de tip smart;
 • finanţarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale, menite să atenueze şi să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea capacităţii de intervenţie în domeniu;
 • promovarea investiţiilor în sistemele de apă şi apă uzată, managementul integrat al deşeurilor, protecţia biodiversității şi monitorizarea calităţii aerului
 • sprijinirea investiţiilor în infrastructura pentru toate modurile de transport, precum şi transportul de energie;

 

 • Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020

Acest program își propune: creșterea producției în acvacultură și procesare, creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești.

Fondurile europene nerambursabile reprezintă o oportunitate reală de dezvoltare a unei afaceri în România cu condiția ca un aplicant să înțeleagă mecanismul de solicitare a finanțării și rigoarea de implementare a proiectului de investiții aprobat. Accesarea acestor fonduri trebuie să aibă la bază nevoia de satisfacere a unei probleme antreprenoriale specifice unui domeniu de activitate.