PAȘI PENTRU ÎNFIINȚAREA UNEI FIRME DE TIP S.R.L. (SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ)

Publicat în categoria : Antreprenoriat

Primul pas constă în înțelegerea tipului de documente ce trebuie incluse în dosarul de înființare al firmei și sursa de unde pot fi acestea procurate, cu completarea și redactarea lor corespunzătoare.
Aceste acte sunt:

Categorie acteSursa lor
Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original)Formular ORC, identificat fizic la ghișeu sau pe site-ul www.orc.ro.
Se completează de asociați, se depune și se eliberează Rezervarea de nume.
Cererea de înregistrare (original) Formular ORC, identificat fizic la ghișeu sau pe site-ul www.orc.ro.
Anexa 1 privind înregistrarea fiscalăFormular ORC, identificat fizic la ghișeu sau pe site-ul www.orc.ro.
Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte că persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tipFormular ORC, identificat fizic la ghișeu sau pe site-ul www.orc.ro.
Actul constitutiv (original) Formular redactat de ofițerii ORC, cu programare prealabilă, sau
Formular redactat de Avocat/jurist sau
Model completat de asociat pe propria răspundere după modele preexistente.

Actul Constitutiv trebuie să conţină următoarele informaţii: datele de identificare a asociatului/asociaţilor, forma de organizare, denumirea societăţii, specificarea sediului social, sediul secundar (în cazul în care există mai multe puncte de lucru), obiectul de activitate principal şi activităţile secundare, Capitalul social şi cota de participare a asociaţilor la profit şi pierdere, desemnarea administratorului care are un mandat pe o perioadă stabilită de asociaţi ce poate fi nelimitată sau limitată.
Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social (copie) cum ar fi: contract comodat; contract de închiriere; realizat între deţinătorul imobilului şi firma.Formular redactat de Avocat/jurist sau
Model completat de asociat pe propria răspundere după modele preexistente.
Dacă este cazul: avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007Formular ORC, identificat fizic la ghișeu sau pe site-ul www.orc.ro.
Se completează de reprezentantul asociației de proprietari și de vecinii direcți ai spațiului alocat sediului social.
Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit Formular ORC, identificat fizic la ghișeu sau pe site-ul www.orc.ro
Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social (copiiFormular eliberat de Banca, după depunerea capitalului social. Acesta trebuie să fie de minim 200 de lei, divizat în părţi sociale cu o valoare nominală de cel puţin 10 lei fiecare

La Bancă asociații se prezintă cu un exemplar din Actul Constitutiv..
Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original) Formular redactat de ofițerii ORC, cu programare prealabilă, sau
Formular redactat de Avocat
Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (copie);Asociat firmă
Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii (original) Formular redactat de ofițerii ORC, cu programare prealabilă.

Pasul 2 constă în introducerea tuturor documentelor enumerate, completate corespunzător, într-un dosar cu șină și depunerea dosarului la ORC pentru înregistrare firmă. Depunerea dosarului se finalizează cu plata taxei de înregistrare a firmei şi a tarifului de publicare în monitorul Oficial.

Prin proiect asigurăm suport GRATUIT persoanelor fără loc de muncă interesate în înființarea propriei firme în întocmirea dosarului de înregistrare prin completarea împreună a formularelor standard, a actului constitutiv, a contractelor de comodat sau închiriere și asistarea completării declarațiilor obligatorii în fața ofițerului ORC.